کتاب دین

کتاب دین پیچ و مهره
واشر های استاندارد مهره های استاندارد پیچ های استاندارد
DIN 125 A DIN 555 DIN 7984 DIN 931
DIN 126 DIN 934 DIN 7991 DIN 933
DIN 127 B DIN 936 DIN 963 DIN 960
DIN 6916 DIN 985 DIN 965 DIN 6914
DIN 6917 DIN 935 DIN 7985 DIN 6921
DIN 6918 DIN 6915 DIN 186 DIN 7990
DIN 434 A 194 Gr 2H DIN 444 DIN 912
DIN 435 DIN 603 DIN 913
DIN 7989 DIN 605 DIN 6912