پیچ متری خشکه 5.6 و 8.8 و 10.9

پیچ متری خشکه 5.6 و 8.8 و 10.9
پیچ متری خشکه و آهنی همه سایز موجود میباشد بازرگانی رشیدی پیچ و مهره8.8 و 10.9