پیچ شیروانی سر مته ای و نوک مته ای

پیچ شیروانی سر مته ایی و  نوک مته ای
پیچ شیروانی سر مته ای  وپیچ شیروانی نوک تیز  و نوک مته ای تایوانی همه سایز موجود می باشد