پيچ شیروانی سرمته ای021.55408753

پيچ شیروانی سرمته ای و نوک مته ای