پیچ و مهره شش گوش آهنی.

پیچ و مهره شش گوش آهنی

پیچ آهنی از سایز 4 تا 24 موجود می باشد