مهره چهارگوش

مهره چهارگوش

DIN557 -این  نوع مهره چهارگوش میباشد

DIN798 - این  نوع مهره چهارگوش با ارتفاع زیاد میباشد