---------------قیمت پیچ و مهره (روزانه)---------------

 

پیچ خشکه 8.8
از سایز 6 الی 24
کیلویی 130000یال


قطر پیچ قیمت پیچ آهنی گالوانیزه سفید
6M 8M 10M 12M 14M 16M 18M 20M طول پیچ
400 ریال 950 ریال - 10
670ریال 550 ریال -
15
500 ریال 690 ریال 100ریال 1900 ریال 20
670 ریال 560 ریال 1020 ریال 1990 ریال 25
700 ریال 660 ریال 1250ریال 1970 ریال 3850 ریال - 30
- 730 ریال 1420 ریال 1990ریال 2950ریال - 35
800 ریال 790ریال 1560 ریال 2150ریال 4990 ریال 4850 ریال 40
900 ریال 900 ریال 1580 ریال 2570 ریال 3200 ریال 4570ریال 6200 ریال 9800 ریال 50
1050ریال 1070 ریال 1800 ریال 2750 ریال 3750 ریال 6200 ریال 7950ریال 11900 ریال 60
1100 ریال 1200 ریال 2050 ریال 3100 ریال 5100ریال 5830 ریال 7500 ریال 13200ریال 70
1150ریال 1320 ریال 2250 ریال 3600 ریال 4500 ریال 6260ریال 8500 ریال 15250 ریال 80
- - 2500ریال 3800 ریال 5200 ریال 6600 ریال 9800ریال 14850ریال 90
13000ریال 1600 ریال 2650 ریال 3990 ریال 5650 ریال 7250 ریال 10000ریال 14950ریال 100
- 2000 ریال 3250 ریال 4600 ریال 6600 ریال 8700 ریال 13500 ریال 19700ریال 120
- - 3950 ریال 5500 ریال 7650 ریال 11000ریال 13300 ریال 19500 ریال 150

 

 

قیمت مهره شش گوش سیاه قیمت مهره سفید گالوانیزه
قیمت سایز قیمت سایز
300ریال M6 450ریال M6
430ریال M8 480ریال M8
600 M10 690ریال M10
100ریال M12 900ریال M12
1700ریال M14 0000ریال M14
1900ریال M16 1800 ریال M16
2800ریال M18 2000ریال M18
3000ریال M20 300ریال M20
4000 ریال M22 1400 ریال M22
5000ریال M24 2200 ریال M24
8000ریال M27 3200 ریال M27
12000ریال M30 5200 ریال M30

 

 

قیمت واشر تخت گالوانیزه
قیمت واشر فنری گالوانیزه
قیمت سایز قیمت سایز
200ریال M6 130 ریال M6
350ریال M8 280 ریال M8
400 ریال M10 300 ریال M10
550 ریال M12 400 ریال M12
600 ریال M14 600 ریال M14
700 ریال M16 730ریال M16
900ریال M18 900ریال M18
1020 ریال M20 1000ریال M20

M22 - M22
- M24 - M24